Podmínky užívání pro bezplatné sledování pořadů a filmů prostřednictvím platformy WATCH AND KNOW 

(dále jen „Podmínky“)

1. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti uživatelů Platformy stanovují pravidla a podmínky pro zřízení, vedení, změny a rušení jejich Členských účtů. Každý, kdo na Platformu přistupuje, je povinen se s těmito Podmínkami seznámit, přičemž užitím Platformy vyjadřuje s těmito Podmínkami souhlas. Pokud s Podmínkami nesouhlasí, je povinen užívání Platformy neprodleně ukončit.

2. Definice pojmů

„UP“ znamená Univerzita Palackého v Olomouci se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc, Česká republika, IČO: 61989592, veřejná vysoká škola v režimu existence podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
„Platforma“ znamená online platformu digitálního obsahu provozovanou UP a dostupnou na internetové stránce www.watchandknow.cz, přičemž zahrnuje veškeré stránky, informace, materiály, text, grafiku a funkce dostupné na Platformě vč. Obsahu platformy.
„Obsah platformy“ znamená film, televizní seriál, epizodu televizního seriálu nebo jakýkoli další obsah poskytovaný UP ke zhlédnutí prostřednictvím Platformy.
„Kompatibilní zařízení“ znamená zařízení kompatibilní s Platformou, jak je uvedeno v těchto Podmínkách.
„Člen“ znamená osobu, která poskytla potřebné údaje a odeslala formulář k registraci na Platformě. Členství má odpovídající význam.
„Členský účet“ znamená účet zřízený a vedený Členem v rámci Platformy za účelem zhlédnutí Obsahu platformy prostřednictvím Platformy.
„Osobní účet“ znamená Členský účet zřízený fyzickou osobou nepodnikatelem.
„Školní účet“ znamená Členský účet zřízený školou(dále jen „škola“) za účelem zpřístupňování Obsahu platformy žákům a studentům školy v rámci vzdělávací činnosti takové školy.
„Členská e-mailová adresa“ e-mailová adresa uvedená Členem  při zřizování jeho Členském účtu.

3. Přijetí podmínek

Používáním Platformy, které zahrnuje zejména přístup na Platformu, vytvoření Členského účtu a zhlédnutí jakéhokoli Obsahu platformy přijímáte tyto Podmínky a zavazujete se jimi řídit.
Akceptací Podmínek při zřizování Členského účtu dojde mezi vámi a UP k uzavření smlouvy. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

4. Zřízení Členského účtu

Zřízení a vedení Členského účtu je bezplatné. Členský účet se bude zřízen na základě registrace prostřednictvím formuláře dostupného na adrese www.watchandknow.cz. Osobní účet je oprávněna si zřídit pouze fyzická osoba nepodnikatel starší 15 let. Školní účet je oprávněna si zřídit pouze škola se sídlem v České republice. Předpokladem pro zřízení Členského účtu je vyplnění údajů požadovaných ze strany UP, kdy bez vyplnění těchto údajů nebude možné formulář odeslat a Členský účet zřídit. Zavazujete se při zřizování vašeho Členského účtu poskytnout pravdivé a úplné údaje požadované pro zřízení Členského účtu a v průběhu vašeho Členství udržovat tyto údaje aktuální. Předpokladem pro zřízení Členského účtu je dále odsouhlasení těchto Podmínek a potvrzení, že jste se seznámili se Zásadami zpracování osobních údajů dostupných na adrese www.watchandknow.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju, kdy bez toho nebude možné formulář odeslat a Členský účet zřídit. Odesláním formuláře (stisknutím tlačítka „Registrovat“) udělujete souhlas s těmito Podmínkami a potvrzujete, že jste se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů. Fyzická osoba, která zřizuje Školní účet odesláním formuláře prohlašuje, že je oprávněna jménem příslušné školy jednat a Členský účet zřídit. Členství je pouze pro osoby starší 15 let. Odesláním formuláře dále potvrzujete, že je vám již bylo 15 let. Po odeslání vyplněného formuláře vám bude na uvedený e-mail odeslána zpráva, ve které budete vyzváni k potvrzení, že zadaný e-mail je váš, přičemž po tomto potvrzení bude váš Členský účet aktivován. Členský účet se zřizuje na dobu neurčitou. Zejména s ohledem na skutečnost, že je Členství zdarma, je UP oprávněna kdykoliv a jakýmikoliv způsobem měnit předpoklady a požadavky na Členství, přičemž v případě, že tyto Člen přestane splňovat, vyhrazuje si UP právo jeho Členský účet zrušit.

5. Přístup k Obsahu platformy

K tomu, abyste měli přístup k Obsahu platformy je potřeba mít zřízený Členský účet.
Platforma umožňuje Členům zhlédnout zdarma Obsah platformy v souladu s těmito Podmínkami a veškerými dalšími podmínkami stanovenými UP pro konkrétní Obsah platformy. Aby vám mohl být Obsah platformy zpřístupněn, musíte se nacházet na území, kde je příslušný Obsah platformy dostupný. Nezletilý Člen starší 15 let bere na vědomí, že není oprávněn žádat o zpřístupnění Obsahu platformy, který je nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let. Obsah platformy je dostupný pouze na území České republiky. Souhlasíte s tím, že k Obsahu platformy nebudete přistupovat ani se o to pokoušet mimo příslušné území. Můžeme využít technologií filtrování/blokování podle zeměpisné polohy, abychom zajistili dodržování tohoto ustanovení a zabránili přístupu mimo dané území. Nesete odpovědnost za to, že všechny osoby, které mají přístup k Obsahu platformy prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou o těchto Podmínkách informovány a že je budou dodržovat. UP si vyhrazuje právo přístupnost Obsahu platformy měnit i bez udání důvodu. 

6. Technické požadavky

Nesete odpovědnost za to, že učiníte veškeré nezbytné kroky k tomu, abyste měli k Platformě přístup. To zahrnuje zajištění dostatečných technických prostředků k užívání Platformy. UP takové technické prostředky nezajišťuje a neodpovídá za jejich užití. UP si vyhrazuje právo technické požadavky na tyto prostředky kdykoli změnit. Užívání Platformy vyžaduje přístup k internetu s dostatečnou rychlostí připojení. Berete na vědomí, že zajištění připojení k internetu není UP poskytováno, a UP tak negarantuje a neodpovídá za zajištění internetového připojení za účelem užití Platformy. Berete na vědomí, že zhlédnutí Obsahu platformy obvykle vyžaduje velký objem dat. Důrazně doporučujeme vysokorychlostní připojení k internetu. Nesete výhradně odpovědnost za jakékoli používání internetu a náklady na poplatky, které si váš poskytovatel internetových služeb může účtovat v souvislosti s přístupem na Platformu a k Obsahu platformy. UP neodpovídá za technickou kvalitu Obsahu platformy.

7. Kompatibilní zařízení a software

Užívání Platformy vyžaduje příslušný software (může zahrnovat poplatky). Systémové požadavky jsou popsány na stránce Nápovědy (www.watchandknow.cz/jak-to-funguje/) a mohou být UP kdykoliv změněny. Užívání Platformy vyžaduje Kompatibilní zařízení. Kompatibilní zařízením bude zpravidla stolní počítač, notebook, tablet, chytrý telefon anebo jiné Platformou podporované zařízení, které umožňuje přístup k Platformě a Obsahu platformy, s nainstalovaným internetovým prohlížečem (ideálně Google Chrome, Firefox nebo Safari). Doporučujeme mít co nejnovější verzi prohlížeče. UP negarantuje a neodpovídá za kompatibilitu zařízení Člena s Platformou ani Obsahem platformy, a neodpovídá tak za to, že Platforma a Obsah platformy budou dostupné na všech zařízeních. UP neodpovídá za hardwarové a softwarové vybavení Kompatibilního zařízení. UP nemá vliv na technické nastavení Kompatibilního zařízení a neodpovídá za něj. Berete na vědomí, že Platforma nemusí fungovat na všech výše uvedených Kompatibilních zařízeních, především starších zařízeních, prohlížečích nebo operačních systémech, přičemž požadavky na Kompatibilní zařízení mohou být UP kdykoliv změněny.

8. Členské účty

Členové se zavazují neposkytnout informace o svém Členském účtu nikomu dalšímu, zejména že nebudou sdělovat třetím osobám své heslo pro přístup do Členského účtu. Člen nese výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti a zabezpečení svého Členského účtu a za jakékoli aktivity vykonávané na svém Členském účtu nebo jeho prostřednictvím. Člen se zavazuje UP neprodleně informovat o jakémkoli porušení zabezpečení svého Členského účtu. UP nenese odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou na základě neoprávněného užívání vašeho Členského účtu. Osoba, která vytvoří Členský účet nebo užívá Platformu jménem někoho jiného, se zaručuje, že k tomu má svolení dané osoby. Přijímáte také veškerou odpovědnost za jakékoli porušení těchto Podmínek vyplývající z vaší neoprávněné činnosti a jeho důsledky. Zavazujete se nezískat přístup ani se nesnažit získat přístup ke Členskému účtu, ke kterému nemáte oprávnění. 

9. Sledování Obsahu platformy

Obsah platformy je na Platformě dostupný pro Členy. Za splnění všech podmínek bude Členovi Obsah platformy zdarma zpřístupněn za účelem jeho následného zhlédnutí v souladu s těmito Podmínkami. Bezplatná forma přístupu k Obsahu platformy bude ze strany UP umožněna k vybraným částem Obsahu platformy individuálně v závislosti na licenčních podmínkách. Obsah platformy je Členům nabízen ke zhlédnutí online způsobem sdělování veřejnosti prostřednictvím sítě internet, a to formou tzv. streamování.

Člen má nevýhradní a nepřevoditelné právo Obsah platformy prostřednictvím Kompatibilního zařízení užít pouze následujícím způsobem a pro následující účely:

 • Osobní účet: Členové, kteří mají zřízený Osobní účet jsou oprávněni zhlédnout Obsah platformy výlučně pro svou vlastní osobní potřebu, nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.
 • Školní účet: Členové, kteří mají zřízený Školní účet jsou oprávněni zhlédnout Obsah platformy a bezplatně zpřístupňovat, resp. promítat Obsah platformy žákům nebo studentům příslušné školy výlučně v rámci vzdělávací činnosti této školy.

Nejste oprávnění své oprávnění podle těchto Podmínek udělit třetí osobě formou podlicence ani práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy mezi vámi a UP, zejména těchto Podmínek, na třetí osobu postoupit. UP nabízí ke zhlédnutí pouze takový Obsah platformy, k jehož nabízení je oprávněna zejména na základě licencí udělených ze strany oprávněných třetích osob. Některý Obsah platformy tak může být zpřístupněn pouze některým Členům, resp. pouze v rámci určitého typu Členství.

Obsah platformy vám bude zpřístupněn ke sledování na Kompatibilních zařízeních po úspěšném vytvoření Členského účtu a v závislosti na rychlosti vašeho internetového připojení následovně:

 • zpřístupněný Obsah platformy budete mít k dispozici ke zhlédnutí okamžitě po zřízení Členského účtu zdarma, a to po dobu, po kterou má být dostupný ke zhlédnutí, uvedenou na Platformě (dále jen „doba zpřístupnění“),
 • zpřístupněný Obsah platformy můžete pozastavit a vracet zpět. Pozastavení nebo opětovné spuštění zpřístupněného Obsahu platformy nemá vliv na dobu zpřístupnění. Zpřístupněný Obsah platformy můžete přestat sledovat a vrátit se k němu později,
 • zpřístupněný Obsah platformy můžete po dobu zpřístupnění zhlédnout, kolikrát chcete.

UP si vyhrazuje právo dobu zpřístupnění kdykoliv změnit, a to i v případě Obsahu platformy, který už byl Členovi zpřístupněn.

10. Soukromí

UP respektuje vaše soukromí. Vaše používání Platformy podléhá Zásadám ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na www.watchandknow.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

11. Platforma a její dostupnost

Platformu a jakýkoli Obsah platformy je UP oprávněna kdykoli upravit a pozastavit nebo ukončit jejich poskytování, a to na základě předchozího upozornění nebo bez něj. Stejně tak je UP oprávněna kdykoliv omezit přístup k některým částem Platformy nebo Obsahu platformy. V případě, že se UP rozhodne ukončit provozování Platformy, bude o tom Člena informovat zasláním e-mailu na Členskou e-mailovou adresu, a to alespoň 30 dnů předem. UP si vyhrazuje právo jakýkoliv Obsah platformy kdykoliv a bez předchozího upozornění z Platformy odstranit nebo k němu Členům zrušit přístup, a to i před uplynutím doby zpřístupnění. UP negarantuje dostupnost Platformy ani dostupnost jakéhokoliv Obsahu Platformy a nenese odpovědnost za jakoukoli nedostupnost Platformy nebo Obsahu platformy. Berete na vědomí, že Obsah platformy nemusí být vždy k dispozici ke zhlédnutí a nemusí být dostupný ani v budoucnu. Neneseme odpovědnost v případě, že jsou Platforma nebo jakýkoliv Obsah platformy kdykoli a z jakéhokoli důvodu nedostupné, a to po jakkoli dlouhou dobu. 

12. Pravidla užívání Platformy

Platformu a Obsah platformy můžete užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami.
Zavazujete se, že:

 • neužijete Obsah platformy pro komerční nebo jakékoli jiné účely, které nejsou výslovně povoleny v těchto Podmínkách ani v rozporu s těmito Podmínkami nezpřístupníte Obsah platformy třetím osobám;
 • nebudete jakýmikoliv způsobem narušovat, obcházet, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo jinak zasahovat do technologie zabezpečení Platformy a Obsahu platformy ani odebírat, měnit nebo zasahovat do jakýchkoli informací o identifikaci práv týkajících se Platformy nebo Obsahu platformy, ani se o to pokoušet nebo k takovému jednání dopomáhat třetí osobě; 
 • nebudete zasahovat do funkčnosti Platformy nebo jakékoliv její části ani narušovat její integritu;
 • nebudete Platformu zneužívat a ohrožovat její fungování, a to zejména tak, že se její fungování budete snažit ohrozit prostřednictvím škodlivých technických prostředků nebo materiálů. Platformu nesmíte užívat pro nezákonné účely a účely, které tyto Podmínky nepřipouštějí nebo jsou jinak v rozporu s těmito Podmínkami;

Vaše užívání Platformy může být kdykoli monitorováno a kontrolováno UP za účelem vymáhání dodržování těchto Podmínek.

13. Materiály třetích stran

Některé informace dostupné na Platformě mohou odkazovat na stránky, které nejsou vlastněné ani kontrolované UP (např. YouTube) nebo je možné se prostřednictvím obsahu sdíleného na Platformě k obsahu takových stránek dostat. UP nenese žádnou odpovědnost za obsah na těchto stránkách nebo jakýkoli materiál třetích stran, který může být prostřednictvím Platformy dostupný.

14. Závadný materiál

S ohledem na povahu Obsahu platformy je možné, že určitý Obsah platformy budete považovat za urážlivý, neslušný nebo jinak závadný a takový Obsah platformy může zahrnovat i explicitní materiál. Výběr konkrétního Obsahu platformy je výhradně na vaše riziko a UP vůči vám nenese žádnou odpovědnost za materiál v Obsahu platformy, který můžete považovat za urážlivý, neslušný nebo jinak závadný. 

15. Duševní vlastnictví

Platforma a Obsah platformy obsahují informace a materiály vlastněné UP a jejími poskytovateli licencí a služeb, které jsou chráněny právem duševního vlastnictví, zejména právem autorským v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zavazujete se Platformu a Obsah platformy a související informace a materiály užívat pouze v souladu se závaznými právními předpisy, těmito Podmínkami a pouze k účelu v těchto Podmínkám vymezenému.

S výjimkou užití, které tyto Podmínky výslovně připouští, nejste oprávněni:

 • stahovat, nahrávat, kopírovat, reprodukovat, veřejně sdělovat, přenášet, publikovat, vysílat, upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat ani jinak distribuovat nebo jakkoliv jinak užívat či tomuto účelu nabízet žádný Obsah platformy nebo některou jeho část ani samotnou Platformu či některou její část, ani vytvářet jakákoli z nich odvozená díla, a ani takové jednání umožnit třetí osobě;
 • dovolit (ani dovolit nikomu jinému, aby tak činil) ani pomáhat jakékoli další osobě odstranit jakákoli oznámení o autorských právech obsažená v rámci jakéhokoli Obsahu platformy nebo do nich zasahovat.

Součástí Platformy mohou být rovněž fotografie, loga, grafické a další prvky chráněné právem duševního vlastnictví UP nebo třetích osob, zejména právem autorským a dále coby ochranná známka. Ve vztahu k těmto prvkům a jejich užívání vám nejsou udělena žádná oprávnění ani licence a bez souhlasu držitele těchto práv nejste uvedené prvky oprávněni jakkoliv užít. UP využije veškerá svá práva a dostupné prostředky, aby zabránila jakémukoli porušení jejích práv k duševnímu vlastnictví nebo práv jejích poskytovatelů licencí a služeb týkajících se Platformy nebo Obsahu platformy. Po osobě, která užila Platformu nebo Obsah platformy v rozporu s těmito Podmínkami, bude UP oprávněna požadovat náhradu způsobené škody.

16. Ukončení Členství, omezení a pozastavení přístupu k Členskému účtu

UP je oprávněna smlouvu mezi vámi a UP v souladu s těmito Podmínkami ukončit a Členský účet zrušit:

 • v případech stanovených právními předpisy nebo závazným rozhodnutím orgánu veřejné moci;
 • v případě, že má UP důvodné podezření, že Členský účet užíváte v rozporu s právními předpisy nebo těmito Podmínkami;
 • v případě, že závažným způsobem nebo v případech méně závažných opakovaně porušíte tyto Podmínky (zejména nenaplňování podmínek pro Členství, zasahování do technologie fungování Platformy nebo Obsahu platformy, obcházení bezpečnostních opatření Platformy, neoprávněné užití, zneužití nebo blokování Obsahu platformy nebo Platformy samotné, hacking, phishing, obtěžování, spamování) nebo dobré mravy;
 • v případě, že bude ukončen provoz Platformy, a to ke dni ukončení provozování Platformy;
 • ve všech ostatních případech s výpovědní dobou v délce 30 dnů od doručení oznámení o zrušení účtu Členovi na jeho Členskou e-mailovou adresu;
 • kdykoli i bez předchozího upozornění pozastavit nebo omezit přístup k Platformě (nebo jakékoli její části);
 • kdykoli i bez předchozího upozornění pozastavit nebo omezit přístup k jakémukoli Obsahu platformy (nebo jakékoli jeho části);
 • kdykoli i bez předchozího upozornění zamezit přístup k Platformě v případě, že závažným způsobem nebo opakovaně porušíte tyto Podmínky (zejména zasahování do technologie fungování Platformy, obcházení bezpečnostních opatření Platformy, zneužití nebo blokování Platformy, hacking, phishing, obtěžování, spamování);
 • v případě, že se změní Podmínky a v důsledku toho přestanete splňovat požadavky a předpoklady stanovené UP na Členství váš Členský účet deaktivovat přístup k Členskému účtu. 

Platformu můžete kdykoli přestat užívat nebo své Členství i bez udání důvodu ukončit.
Na základě vaší žádosti o zrušení Členského účtu (ukončení Členství) odeslané z Členské e-mailové adresy na adresu help@afo.cz bude váš Členský účet zrušen nejpozději do 14      dnů od obdržení vaší žádosti.

17. Vyloučení odpovědnosti

Platformu užíváte a Obsah platformy konzumujete na vaše vlastní riziko.
UP negarantuje nepřerušené nebo bezproblémové užívání Platformy a nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v důsledku přerušení či výpadku fungování Platformy či jakékoliv jiné nefunkčnosti Platformy nebo nedostupností či nefunkčnosti Obsahu platformy.
UP neodpovídá za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné škody, které vám vzniknou v souvislosti s Platformou a jejím užíváním, nemožností užívání nebo v důsledku užívání Platformy.
V rozsahu povoleném zákonem jsou Platforma a Obsah platformy poskytovány UP bez jakýchkoli záruk mimo případy zákonné ochrany předepsané příslušnými právními předpisy.

18. Zřeknutí se práv a odškodnění

V rozsahu právními předpisy přípustném souhlasíte s tím, že UP odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli nároky vzniklé v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek a vašeho užívání Platformy.
V případě porušení těchto Podmínek podnikne UP veškeré právně přípustné kroky, které považuje za nezbytné pro vymáhání svých pohledávek. 

19. Další ustanovení

Tyto Podmínky představují úplnou dohodu týkající se užívání Platformy mezi vámi a UP.
Pokud se jakékoli ustanovení těchto Podmínek ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstávají platná a účinná.
Neuplatnění jakýchkoli práv či nároků vyplývajících z ustanovení těchto Podmínek ze strany UP nepředstavuje zřeknutí se těchto či jakýkoliv dalších práv či nároků.
UP nenese odpovědnost za nesplnění žádné povinnosti z důvodů, které jsou mimo její kontrolu.
Oznámení v souvislosti s Platformou budou Členům zasílána v podobě e-mailů na vaši Členskou e-mailovou adresu, případně umístěna na webových stránkách Platformy. 

20. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Právní vztahy vzniklé mezi vámi a UP na základě těchto Podmínek a v souvislosti se zřízením Členského účtu a užíváním Platformy se řídí právním řádem České republiky.
Jakékoli spory vzniklé mezi vámi a UP v souvislosti s těmito Podmínkami a v souvislosti se zřízením Členského účtu a užíváním Platformy budou řešeny a rozhodovány u příslušných soudů v České republice.

21. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že jste spotřebitelem a dojde mezi vámi a UP ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44 110 00 Praha 1
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

22. Změny podmínek

UP si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv jednostranně změnit, přičemž nové znění Podmínek bude zveřejněno vhodným způsobem, zejména na webových stránkách www.watchandknow.cz a o změně bude informovat Členy e-mailem zaslaným na jejich Členskou e-mailovou adresu, a to alespoň 15 dnů přede dnem nabytí jejich účinnosti. Pokud navržené změny Podmínek neakceptujete, můžete ukončit užívání Platformy. Pokud Platformu užíváte i potom, co změna nabyla účinnosti, vyjadřujete s takovou změnou svůj souhlas. Za vyjádření souhlasu se považuje také kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek.

23. Kontaktní údaje

Pokud si UP přejete ohledně Platformy kontaktovat, můžete tak učinit na e-mailové adrese help@afo.cz nebo na adrese:

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
779 00, Olomouc

Veškerá vzájemná komunikace mezi vámi a UP bude vedena v českém jazyce.

24. Účinnost

Stávající znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022
Aktuální znění Podmínek je dostupné na: www.watchandknow.cz/podminky-uzivani