Zásady zpracování osobních údajů a ochrana soukromí uživatelů platformy WATCH AND KNOW

(dále jen „Zásady“)

1. Úvodní ustanovení

  • Univerzita Palackého v Olomouci se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc, Česká republika, IČO: 61989592, jako správce (dále též jako „UP“) a dále společnosti uvedené v těchto Zásadách, které UP používá jako své subdodavatele služeb směřujících k naplnění účelu uvedeného v Podmínkách a těchto Zásadách dále též jako „zpracovatelé“ Vašich osobních údajů, které zadáváte do elektronického formuláře (dále jen „formulář“) na webové stránce https://watchandknow.cz/ za účelem vytvoření uživatelského účtu (dále jen „Členský účet“) pro přístup ke streamovací platformě Watch and Know (Vidět a vědět) dostupné na adrese https://watchandknow.cz/ (dále jen „Platforma“), provozované pro UP, kdy na této platformě jsou uskutečňovány projekce filmů v rámci mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc a Prague Science Film Fest, a dále osobních údajů získaných v souvislosti s vlastním užíváním Platformy.
  • Při provozování Platformy se v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů řídíme všemi účinnými obecně závaznými právními předpisy, kdy UP dbá zejména pravidel obsažených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
  • Užíváním Platformy a dále vyplněním a odesláním formuláře dostupného na …… souhlasíte jako subjekt údajů vytvářející svůj Členský účet (dále též jako „subjekt údajů“) s podmínkami užívání Platformy dostupných na …… (dále jen „Podmínky“) a berete na vědomí skutečnost, že UP jako správce osobních údajů bude vaše osobní údaje zpracovávat dle těchto Zásad.
  • Zpracování osobních údajů se vedle těchto Zásad řídí dokumentem UP „Ochrana osobních údajů. Zpracování a ochrana osobních údajů na UP“ dostupným na adrese https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju/.

2. Od koho a jaké údaje zpracováváme

Tyto Zásady se týkají všech osobních údajů shromážděných nebo poskytnutých UP. Jedná se o následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresa
 • Přihlašovací heslo do Členského účtu
 • Poštovní adresa školského zařízení (u školních účtů), kterému zřizuje účet fyzická osoba
 • IČO školského zařízení (u školních účtů), kterému zřizuje účet fyzická osoba 
 • IP adresa
 • Informace o prohlížeči a zařízení
 • Statistiky o návštěvnících.

Odesláním vyplněného formuláře je mezi UP a subjektem údajů uzavřena smlouva o vytvoření a užívání Členského účtu a zpřístupnění Obsahu platformy ke streamování, která se řídí Podmínkami (dále též jako „smlouva“). Osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy, bez kterých nebude možné formulář odeslat a smlouvu uzavřít, jsou následující:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Přihlašovací heslo do Členského účtu
 • V případě školského zařízení také jeho název, poštovní adresa a IČO

V případě, že vás UP žádá o udělení souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů, je poskytnutí osobních údajů dobrovolné a nemáte povinnost tyto osobní údaje poskytnout.

3. Účely zpracování, právní základ a doba zpracování

V případě uzavření smlouvy mezi UP a subjektem údajů je zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů vámi zadaných ke zřízení vašeho Členského účtu plnění této smlouvy, příp. provedení opatření před jejím vznikem na návrh subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, též vedení interní evidence a komunikace s plněním smlouvy související, a dále zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR vznikajících v souvislosti s právy a povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, to vše po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování. 

Odesláním vyplněného formuláře vyslovuje subjekt údajů souhlas se zpracováním jeho osobních údajů UP a příslušných zpracovatelů, a to údaje subjektu údajů, které zadal ke zřízení svého účtu a údaje, které budou vytvářeny a shromažďovány automatizovaně při provozování Platformy (zejména elektronické údaje jako digitální identifikátor, provozní a lokační údaje, např. údaje o využití informačního systému platformy, o datovém provozu a elektronické komunikaci), to vše po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat:

 • za účelem plnění právních povinností, která se na UP vztahuje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to v nezbytném rozsahu odpovídajícím povinnosti dle příslušného obecně závazného právního předpisu po dobu nezbytně nutnou plynoucí pro splnění povinnosti z takového předpisu;
 • za účelem zajištění správného fungování Platformy a zpřístupňování Obsahu platformy, a to za účelem plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR po dobu trvání smlouvy;
 • za účelem ověřování polohy vašeho zařízení z důvodu teritoriálního omezení Obsahu platformy v souladu s Podmínkami, a to za účelem plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a na základě oprávněného zájmu UP ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR po dobu trvání smlouvy;
 • za účelem ochrany majetku UP, Obsahu platformy, zajištění bezpečnosti počítačových systémů a sítí UP před neoprávněnými zásahy, užitím či zneužitím ze strany Členů nebo jiných třetích osob v rozsahu obvyklém, a to na základě oprávněného zájmu UP ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR po dobu nezbytně nutnou k zajištění takové bezpečnosti;
 • za účelem analýzy využívání Platformy a našich webových stránek s cílem zlepšovat funkčnost Platformy a vyvíjet naše služby, a to na základě vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR po dobu trvání souhlasu;
 • pro účely šíření obchodních sdělení v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. f) GDPR po dobu do odmítnutí souhlasu se zasíláním takových obchodních sdělení.

4. Služby třetích stran

Google Analytics

Používáme nástroj Google Analytics, abychom lépe porozuměli tomu, jak používáte naše stránky a nástroje, díky čemuž můžeme zlepšovat naše produkty. Tento nástroj sleduje vaše aktivity na stránkách a shromažďuje anonymní data o tom, odkud pocházíte, jaké stránky navštěvujete a jak dlouho na našich stránkách strávíte. Google tyto údaje následně shromažďuje pro vytváření zpráv. Nemějte ale strach, vaše osobní údaje v nich zahrnuté nejsou. Google sleduje vaši IP adresu a může přenášet a ukládat informace prostřednictvím serverů v USA. Google může tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho užívání webových stránek, sestavovaní zpráv o aktivitě na webových stránkách pro naše účely a poskytování dalších služeb, které s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu souvisejí. Google může tyto informace předávat třetím stranám, pokud tak vyžaduje zákon nebo v případě, že tyto třetí strany informace zpracovávají jménem společnosti Google. Google nebude vaši IP adresu spojovat s dalšími daty, které má k dispozici. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google způsobem a za účely uvedenými výše. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy. Služby Google Analytics se řídí smluvními podmínkami Google Analytics, které naleznete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/.

5. Způsoby zpracování a zabezpečení

  • Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány jak automatizovaně v elektronické formě, tak manuálně zaměstnanci UP a zpracovateli. Výše uvedené osobní údaje poskytnuté subjektem údajů UP bez předchozího souhlasu subjektu údajů neposkytuje žádné jiné osobě než zpracovatelům uvedeným v těchto Zásadách. 
  • UP prohlašuje, že v rámci zpracování osobních údajů nebude docházet žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. 
  • Abychom zabránili zejména neoprávněnému či protiprávnímu zpracování vašich osobních údajům a jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití třetími osobami, zavedli jsme náležitá technická a organizační opatření tak, aby bylo zajištěno zabezpečení osobních údajů odpovídající konkrétním rizikům a ochrana práv subjektů údajů.

6. Ochrana soukromí dětí

Ochrana soukromí dětí je na prvním místě. Z tohoto důvodu na našich stránkách nikdy neshromažďujeme ani neukládáme osobní údaje o subjektech údajů, o kterých víme, že jsou mladší 15 let. Podmínka založení Členského účtu je dosažení věku 15 let.

7. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má dle GDPR následující práva:

 • podle čl. 7 odst. 3 GDPR právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, a to zasláním odvolání souhlasu na e-mail help@afo.cz nebo dpo@upol.cz, přičemž berete na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho udělením a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel neznamená, že UP nebude moci zpracovávat vaše osobní údaje na základě jiného zákonného důvodu nebo na základě vašeho souhlasu uděleného pro jiný účel;
 • podle čl. 15 GDPR právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným v čl. 15 odst. 1 písm. a) – h) GDPR. Dále má subjekt údajů za podmínek čl. 15 GDPR právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • podle čl. 16 GDPR má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 • právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z relevantních důvodů stanovených v čl. 17 odst. 1 GDPR, tedy:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 2. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR,
 3. osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 4. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů v kterémkoliv případě uvedeném v čl. 18 odst. 1 GDPR;
 • podle čl. 19 GDPR právo na informace o příjemcích osobních údajů, tj. osobám, kterým UP žadatelovy osobní údaje zpřístupnila a zároveň kterým později oznámila opravu, doplnění, výmaz či omezení zpracování jakéhokoliv žadatelova osobního údaje. Příjemcem osobních údajů jsou zpravidla osoby a orgány veřejné moci, zejména soudy, úřady a policie, mimoto např. zdravotní pojišťovny apod.;
 • podle čl. 20 GDPR právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a zpracování se provádí automatizovaně.
 • podle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají;
 • podle čl. 34 GDPR právo být informován o nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, a to je-li pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob;
 • podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, Česká republika, e-mail: posta@uoou.cz.

8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl ustanoven kancléř UP, Bc. Mgr. Martin Tomášek, kterého je možné kontaktovat písemně na výše uvedené adrese sídla UP, případně na e-mailu: dpo@upol.czNa pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

9. Jak můžete získat ke svým informacím přístup a opravit je

Osobní údaje, které jste UP poskytli při zřizování Členského účtu, naleznete na stránce „Můj profil“. Opravit faktické chyby ve vašich osobních údajích nebo své údaje aktualizovat (s výjimkou Členské e-mailové adresy) můžete na svém Členském účtu na stránce „Můj profil“. 

10. Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli další dotazy nebo připomínky ohledně těchto Zásad, zašlete nám je na e-mail help@afo.cz.